Išči

  Argon

  klorargon
  Ne
  Ar
  Kr  
   
   
  Ar-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število argon, Ar, 18
  Kemijska vrsta žlahtni plini
  Skupina, perioda, blok 18 (VIIIA), 3, p
  Gostota, trdota 1,784 kg/m3 (273 K), NA
  Izgled brezbarven
  Ar,18.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 39,948 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) ni podatka (71 pm)
  Kovalentni polmer 97 pm
  van der Waalsov polmer 188 pm
  Elektronska konfiguracija [Ne]3s2 3p6
  e- na energijski nivo 2, 8, 8
  Oksidacijska stanja (oksid) 0 (neznano)
  Zgradba mreže kubična, ploskovno središčna
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje plin (nemagneten)
  Tališče 83,8 K (−308,7 °F)
  Vrelišče 87,3 K (−302,4 °F)
  Molarna prostornina 22,56 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 6,447 kJ/mol
  Talilna toplota 1,188 kJ/mol
  Parni tlak NA
  Hitrost zvoka 319 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost ni podatka (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 520 J/(kg · K)
  Električna prevodnost ni podatka
  Toplotna prevodnost 0,01772 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 1520,6 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 2665,8 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 3931 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 5771 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 7238 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 8781 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 11995 kJ/mol
  8. ionizacijski potencial 13842 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  36Ar 0,336 % Ar je stabilen z 18 nevtroni
  38Ar 0,063 % Ar je stabilen z 20 nevtroni
  39Ar {sint.} 269 let β- 0,565 39K
  40Ar 99,6 % Ar je stabilen z 22 nevtroni
  42Ar {sint.} 32,9 let β- 0,600 42K
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Árgon (iz starogrške besede άργός, počasi delujoč, zaradi njegove kemijske inertnosti) je kemijski element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ar in atomsko število 18. Ta tretji žlahtni plin v osmi periodi sestavlja približno 1 % Zemljinega ozračja.

  Vsebina

  Pomembne lastnosti

  Argon je 2,5 krat tako topen v vodi kot dušik, kar je približno enaka topnost kot kisik. Ta kemijski inertni element je brez barve in vonja tako v tekoči kot v plinski obliki. Kemijske spojine, ki bi vsebovale argon, niso znane. Raziskovalci na Univerzi v Helsinkih so leta 2000 poročali o izdelavi argonovega fluorovodika (HArF). Poročali so tudi o močno nestabilni spojini s fluorom, vendar to še ni dokazano. Čeprav trenutno ni potrjenih kemijskih spojin, pa lahko argon tvori klatrate z vodo, ko se njegovi atomi ujamejo v mrežo molekul vode.

  Identifikacija snovi ali pripravka

  Identifikacija snovi ali pripravka

  Kemijska formula: Ar

  Uporaba snovi ali pripravka

  varjenje, inertizacija

  Sestavine in lastnosti

  Sestava s podatki o nevarnih sestavinah

  kemijsko ime:Argon;

  koncentracija snovi nad 99,9 %;

  EC št.:231-147-0;

  CAS št.:7440-37-1

  Ugotovitve o nevarnih lastnostih

  Napotki za nevarnost

  Plin pod visokim tlakom v jeklenkah. Pri višji koncentraciji lahko povzroči zadušitev.

  Fizikalne in kemijske lastnosti

  Obstojnost in reaktivnost

  Kemična stabilnost: Pri normalnih pogojih je stabilen.

  Toksikološki podatki

  Produkt nima toksičnih učinkov.

  Ekotoksikološki podatki

  Škodljivi učinki produkta na okolje niso znani.

  Zakonsko predpisani podatki o predpisih

  Pretvorbena tabela

  1 m 3 = 1,636 kg = 1,172 l;

  1 kg = 0,611 m 3 = 0,718 l;

  1 l = 0,853 m 3 = 1.396 kg;

  m 3: v plinastem stanju pri 15 °C in 98 kPa (735,5 mmHg) l: prostorninska enota za tekoče stanje

  Druge informacije

  Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem znanju ter dosegljivih informacijah. Varnostni list označuje izdelek in zanj predpisane varnostne ukrepe. Varnostni list ne zagotavlja kvalitete izdelka. Pravna ali fizična oseba, ki daje kemikalijo v promet, ne odgovarja za morebitno nepravilno uporabo le te in nastale posledice.

  Viri: Varnostni list PRAXAIR ZDA; varnostni list SIAD – Italija, Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga - ADR.

  Spremembe:Pri izdaji so dopolnjena in spremenjena in naslednja poglavja:

  Glej tudi