Išči

  Borova skupina

  Skupina 13 v periodnem sistemu
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
  IUPAC ime skupine 13
  Ime po elementu borova skupina
  Trivialno ime trieli
  CAS številka skupine
  (ZDA, vzorec A-B-A)
  IIIA
  stara IUPAC številka
  (Evropa, vzorec A-B)
  IIIB

  ↓ Perioda
  2
  Slika: Kosi bora
  Bor (B)
  5 Polkovina
  3
  Slika: Aluminijeva kovina
  Aluminij (Al)
  13 Druga kovina
  4
  Slika: Galijevi kristali
  Galij (Ga)
  31 Druga kovina
  5
  Slika: Pržna indijeva žica
  Indij (In)
  49 Druga kovina
  6
  Slika: Thallium pieces stored in a glass ampoule under argon atmosphere
  Talij (Tl)
  81 Druga kovina
  7 Nihonij (Nh)
  113 druga kovina

  Legenda

  prvobitni
  sintetični element
  · p · ·

  Borova skupina so kemijski elementi iz 13., po stari nonemklaturi IIIA, skupine periodnega sistema elementov. Mednje spadajo bor (B), aluminij (Al), galij (Ga), indij (In), talij (Tl) in ununtrij (Uut). Elemente včasih imenujejo tudi zemeljske kovine, kar pa ni povsem res, ker spada bor med polkovine.

  Vsebina

  Lastnosti

  Bor je polkovina, drugi elementi pa so kovine iz tako imenovanih "poprehodnih skupin" oziroma kovine iz bloka p. Bor je v naravi redek, verjetno zaradi cepljenja jedra, ki ga povzročijo subatomski delci iz naravne radioaktivnosti. Aluminij je tretji najbolj pogost element v zemeljski skorji (7,4%).

  Fizikalne lastnosti

  Nekatere fizikalne lastnosti elementov borove skupine so zbrane v naslednji preglednici:

  Element Tališče
  [K]
  Vrelišče
  [K]
  Gostota
  [kg/m3]
  Trdota
  [Mohsova lestvica]
  Električna prevodnost
  [S/m]
  Bor 2349 4200 2460 9,3 1 · 10−4
  Aluminij 933,47 2740 2700 2,75 37,7·106
  Galij 302,91 2477 5904 1,5 6,76·106
  Indij 429,75 2345 7310 1,2 11,6·106
  Talij 577 1746 11850 1,2 6,17·106

  Elektronska konfiguracija

  Splošna elektronska konfiguracija elementov borove skupine je [X]ys2yp1, pri čemer je [X] elektronska konfiguracija žlahtnega plina iz prejšnje periode. Elementi od galija dalje imajo tudi orbitalo (y-1)d10, talij pa ima tudi orbitalo (y-2)f14.

  Posamezni elementi imajo naslednje elektronske konfiguracije:

  Z Element Elektronska konfiguracija
  5 Bor [He] 2s22p1
  13 Aluminij [Ne] 3s23p1
  31 Galij [Ar] 3d104s24p1
  49 Indij [Kr] 4d105s25p1
  81 Talij [Xe] 4f145d106s26p1
  81 Ununtrij [Rn] 5f146d107s27p1 (izračunana)

  Splošno oksidacijsko stanje elementov je 3+. Talij in indij imata tudi oksidacijski stanji 1+, ki je pri taliju celo bolj pogosto kot +3.

  Kemijske reakcije

  Me v naslednjih kemijskih enačbah pomeni element iz borove skupine.

  3Me + 3O2 → 2Me2O3
  Talij tvori tudi Tl2O.
  Diboran; dva centralna vodikova atoma sta istočasno vezana na oba borova atoma z vezjo 3c-2e
  2Me + 3H2 → 2MeH3
  Z vodikom reagirata samo bor in aluminij in tvorita kovalentna hidrida. Borov hidrid boran BH3 je hipotetična spojina, iz katere z vezjo s tremi centri in dvema elektronoma (3c-2e) nastane dimer diboran (B2H6). Molekule AlH3 so povezane z vodikovimi vezmi.
  2Al + 6H2O → Al(OH)3 + 3H2
  Reakcija poteče samo z aluminijem in na površini kovine ustvari pasivni sloj.
  2Me + 3Cl2 → 2MeCl3
  Talij tvori tudi TlCl.

  Spojine

  Borova kislina
  Borov nitrid ima aromatsko zgradbo

  Nahajališča

  Elementi borove skupine sestavljajo 7,3% zemeljske skorje, večinoma kot oksidi. V tej količini je 99,96% aluminija, ostalih 0,06% pa si delijo

  Minerali, ki vsebujejo aluminij:

  Vir