Išči

  Conwayjeva notacija poliedrov

  Ta primer kaže, kako lahko 11 novih oblik dobimo iz kocke z uporabo 3 postopkov. Novi poliedri so prikazani kot podobe na površini kocke, da so topološke spremembe bolj opazne. Oglišča so označena na vseh oblikah s krogci.

  Conwayjeva notacija poliedrov se uporablja za opis poliedrov na osnovi osnovnega poliedra, ki ga spremenimo z različnimi operacijami.

  Osnovni poliedri so platonska telesa, ki jih prikažemo s prvo črko njihovega imena (T, O, C, I, D) prizme (Pn) antiprizme (An) ali piramide (Yn). Vsak konveksni polieder lahko služi kot osnova, dokler lahko na njem izvajamo operacije.

  Angleški matematik John Horton Conway (rojen 1937) je razširil zamisel o uporabi operatorjev kot je prisekanje, da bi izdelal sorodne poliedre z isto simetrijo. Njegovi operatorji lahko generirajo vsa arhimedska telesa in Catalanova telesa in pravilnih osnovnih teles. Uporabljeni v skupini ti operatorji omogočajo nastanek mnogih poliedrov višjega reda.

  Vsebina

  Operacije nad poliedri

  operator ime alternativna
  konstrukcija
  oglišča robovi stranske ploskve opis
  osnovno telo v e f oblika osnove
  r reflekt
  (Hart)
  v e f zrcalna slika kiralnih oblik
  d dual f e v dualno telo osnovnega poliedra – vsako oglišče kreira novo stransko ploskev
  a ambo e 2e 2+e robovi so nova oglišča, stara oglišča izginejo. (rektificirano)
  j združen da e+2 2e e zametek je povečan s piramidami v dovolj veliki višini, tako, da imata 2 koplanarna trikotnika iz dveh različnih piramid skupen rob.
  t prisekan dkd 2e 3e e+2 prisekana vsa oglišča.
  -- -- dk 2e 3e e+2 dual oblike kis, (dvojna prisekanost)
  -- -- kd e+2 3e 2e kis oblika duala
  k kis dtd e+2 3e 2e dvigne piramido na vsaki stranski ploskvi.
  c ožlebljen e+v 4e 2e+f nove šestkotne stranske ploskve se dodajo namesto robov.
  - - dc 2e+f 4e e+v
  e razširjen aa 2e 4e 2e+2 vsako oglišče ustvari novo stransko ploskev in vsak rob ustvari nov štirikotnik. (kantelirano)
  o orto de 2e+2 4e 2e vsaka n-kotnikova stranska ploskev se razdeli v n štirikotnike.
  p propeler
  (Hart)
  v+2e 4e e+f vrtenje stranskih ploskev, ki ustvari štirikotnike na ogliščih (sebi-dualne)
  - - dp e+f 4e v+2e
  s prirezanost dg 2e 5e 3e+2 "razširi in zvij" – vsako oglišče ustvari novo stransko ploskev in vsak rob ustvari dva nova trikotnika
  g giro ds 3e+2 5e 2e vsaka n-kotnikova stranska ploskev se deli na n petkotnikov.
  b nagnjen ta 4e 6e 2e+2 nove stranske ploskve se dodajo na mesta robov in oglišč omniprisekanost (znana tudi kot kantiprisekanost v višjih politopih).
  m meta db & kj 2e+2 6e 4e n-kotne stranske ploskve se razdelijo v 2n trikotnikov

  Posebne oblike postopek kis ima variacijo kn, ki doda piramide na stranske ploskve, ki imajo n stranic operator prisekanosti ima variante tn, ki samo prisekajo oglišča z redom n.

  Operatorji se izvajajo od desne proti levi. Zgled: * dual tetraedra je dT

  Vse operacije ohranjajo simetrijo, razen zvijanja.

  Zgledi

  Kocka lahko generira vse konveksne uniformne poliedre z oktaedrsko simetrijo.

  kocka
  "osnova" (zametek)
  ambo
  (rektificirano)
  prisekano dvojno prisekano razširjeno
  (kantelirano)
  nagnjeno
  (omniprisekano)
  prirezanost
  Uniform polyhedron-43-t0.png
  C
  Uniform polyhedron-43-t1.png
  aC = djC
  Uniform polyhedron-43-t01.png
  tC = dkdC
  Uniform polyhedron-43-t12.png
  tdC = dkC
  Uniform polyhedron-43-t02.png
  eC = aaC = doC
  Uniform polyhedron-43-t012.png
  bC = taC = dmC = dkjC
  Uniform polyhedron-43-s012.png
  sC = dgC
  dualni združen kis
  (razpolovljeno oglišče)
  orto
  (razpolovljen rob)
  meta
  (polno razpolovljeno)
  giro
  Uniform polyhedron-43-t2.png
  dC
  Rhombicdodecahedron.jpg
  jC = daC
  Triakisoctahedron.jpg
  kdC = dtC
  Tetrakishexahedron.jpg
  kC = dtdC
  Deltoidalicositetrahedron.jpg
  oC = deC = daaC
  Disdyakisdodecahedron.jpg
  mC = dbC = kjC
  Pentagonalicositetrahedronccw.jpg
  gC = dsC

  Generiranje pravilnih osnovnih teles

  Vseh pet pravilnih poliedrov se lahko generira iz prizmatičnih generatorjev z nič ali eno operacijo.

  Razširitev Conwayjevih simbolov

  Zgornje operacije omogočajo, da se polpravilni poliedri in Catalanova telesa generirajo iz pravilnih poliedrov. S kombinacijo operacij lahko dobimo še več višjih operacij. Veliko zanimivih poliedrov višjega reda zahteva sestavo novih operatorjev.

  Geometrijski umetnik George William Hart (rojen 1955) je kreiral operacijo, ki jo je imenoval propeler ter še eno operacijo z imenom reflekt s katero je kreiral zrcalne slike vrtečih se oblik.

  Geometrijske koordinate izpeljanih oblik

  Primer: Dodekaederska osnova kot sferno tlakovanje
  Uniform tiling 532-t0.png
  D
  Uniform tiling 532-t01.png
  tD
  Uniform tiling 532-t1.png
  aD
  Uniform tiling 532-t12.png
  tdD
  Uniform tiling 532-t02.png
  eD
  Uniform tiling 532-t012.png
  teD
  Spherical snub dodecahedron.png
  sD
  Uniform tiling 532-t2.png
  dD
  Icosahedral reflection domains.png
  dteD
  Primer: Osnova za evklidsko šestkotno tlakovanje (H)
  Uniform tiling 63-t0.png
  H
  Uniform tiling 63-t01.png
  tH
  Uniform tiling 63-t1.png
  aH
  Uniform tiling 63-t12.png
  tdH = H
  Uniform tiling 63-t02.png
  eH
  Uniform tiling 63-t012.png
  teH
  Uniform tiling 63-snub.png
  sH
  Uniform tiling 63-t2.png
  dH
  Tiling Dual Semiregular V3-12-12 Triakis Triangular.svg
  dtH
  Tiling Dual Semiregular V3-6-3-6 Quasiregular Rhombic.svg
  daH
  Uniform tiling 63-t2.png
  dtdH = dH
  Tiling Dual Semiregular V3-4-6-4 Deltoidal Trihexagonal.svg
  deH
  Tiling Dual Semiregular V4-6-12 Bisected Hexagonal.svg
  dteH
  Tiling Dual Semiregular V3-3-3-3-6 Floret Pentagonal.svg
  dsH
  Primer: Prosojne osnove za tetraeder (T)
  Tetrahedron.jpg
  T
  Truncatedtetrahedron.jpg
  tT
  Octahedron.svg
  T
  Truncatedtetrahedron.jpg
  tdT
  Cuboctahedron.jpg
  eT
  Truncatedoctahedron.jpg
  bT
  Icosahedron.jpg
  sT
  Tetrahedron.jpg
  dT
  Triakistetrahedron.jpg
  dtT
  Hexahedron.jpg
  jT
  Triakistetrahedron.jpg
  kT
  Rhombicdodecahedron.jpg
  oT
  Tetrakishexahedron.jpg
  mT
  Dodecahedron.jpg
  gT
  Primer: Osnova za hiperbolično sedemkotno tlakovanje
  {7,3}
  "osnova"
  prisekano ambo
  (rektificirano)
  dvojno prisekano razširjeno
  (kantelirano)
  bevel
  (omniprisekano)
  prirezana oblika
  Uniform tiling 73-t0.png Uniform tiling 73-t01.png Uniform tiling 73-t1.png Uniform tiling 73-t12.png Uniform tiling 73-t02.png Uniform tiling 73-t012.png Uniform tiling 73-snub.png
  dual združeno kis
  (razpolovitev oglišča)
  orto
  (razpolovitev roba)
  meta
  (polna razpolovitev)
  giro
  Uniform tiling 73-t2.png Ord7 triakis triang til.png Order73 qreg rhombic til.png Order3 heptakis heptagonal til.png Deltoidal triheptagonal til.png Order-3 heptakis heptagonal tiling.png Ord7 3 floret penta til.png

  Ostali poliedri

  Tetraedrska simetrija

  Oktaedrska simetrija

  Ikozaedrska simetrija

  Rombska:

  Trikotni:

  Dualni trikotni:

  Trikotni kiralni:

  Dualni trikotni kiralni:

  Glej tudi

  Zunanje povezave