Išči

  Funkcija

  Funkcija poveže vsakemu elementu v množici X (vhod oz. podatek) natančno en element v množici Y (izhod oz. rezultat). Dva različna elementa v X imata lahko isti izhod, in ni nujno, da so vsi elementi v Y izhodi
  Graf funkcije

  Fúnkcija je v matematiki preslikava, ki vsakemu elementu množice A priredi natanko en element množice B.

  Če definiramo funkcijo , je a podatek ali original, b pa je funkcijska vrednost oziroma rezultat ali slika. Funkcijsko zvezo lahko krajše zapišemo .

  Množico vseh originalov (množico A) imenujemo definicijsko območje funkcije - , množico vseh slik pa zaloga vrednosti funkcije - (to je v splošnem podmnožica množice B).

  Vrste funkcij

  Funkcija realne spremenljivke je funkcija, ki ima za podatke realna števila, tj.: .

  Realna funkcija je funkcija, ki ima za rezultate realna števila, tj.: .

  Realna funkcija realne spremenljivke je funkcija, ki ima za podatke in za rezultate realna števila, tj.: .

  Izraz funkcija v ožjem pomenu besede pomeni realna funkcija realne spremenljivke, saj ravno takšne funkcije matematika najpogosteje preučuje. Táko funkcijo lahko tudi ponazorimo z grafom v kartezični ravnini - graf funkcije je množica točk (x,y), za katere velja zveza y = f(x).

  Izraz funkcija se v matematiki najpogosteje uporablja v ožjem pomenu (realna funkcija realne spremenljivke), vendar pa včasih to besedo uporabljamo tudi v širšem pomenu - za splošnejše preslikave, npr.:

  Značilnosti funkcij

  Funkcija je:

  Funkcija f je

  Funkcija f je na danem intervalu (a, b)

  Ničla funkcije je tam, kjer je oz. kjer se graf funkcije stika z abcisno (vodoravno) osjo.

  Glej tudi