Išči

  Javno pravo

  Javno pravo so pravna pravila, ki jih oblikuje država kot oblastni subjekt, tj. z uporabo sredstev oblasti.

  Delitev

  Javno pravo se ukvarja z javnim interesom državljanov in se deli po področjih dela:

  Splošno

  Zasebniki kot naslovljenci teh pravil morajo njihovo vsebino sprejeti; se pravi, so v izrazito podrejenem položaju (imajo pa na voljo sredstva demokratičnega nadzora (glej civilna družba)).

  Tipičen splošni javnopravni akt je zakon (sprejet v parlamentu po zakonodajnem postopku), od posamičnih pravnih aktov pa upravna odločba, s katero upravni organ oblastveno odloči o pravici posameznika - npr. tujcu lahko ali ne podeli državljanstvo, pri čemer gleda najprej zakonite pogoje, in če so vsi izpolnjeni, odloči po prostem preudarku.

  Načela

  Temeljna načela javnega prava:

  Pravila javnega prava sprejemajo in nato izvršujejo javnopravni subjekti, ki so:

  Postopati morajo po splošnem upravnem postopku, v kolikor z zakonom ni določen drug postopek (postopkovna zakonitost).