Išči

  Molska masa

  Molska masa (M) je masa enega mola snovi. Enota molske mase je gram na mol ([g/mol]).

  Definicija

  Molska masa elementa ali spojine je količnik med maso snovi (m) in množino snovi (n). En mol je količina čiste snovi, ki sestoji iz natanko toliko delcev (atomov, ionov ali molekul), kot jih je v 12 gramih ogljikovega izotopa 12C - to znaša okoli 6,022·1023 delcev in je enako vrednosti Avogadrovega števila (NA). V enačbi predstavlja mM molekulsko maso:

  Številčna vrednost molske mase elementa ali spojine je enaka relativni atomski masi oz. relativni molekulski masi.

  Primer

  Nekaj molskih mas elementov in spojin

  Baker - 63,5 g/mol

  Kisik - 32,0 g/mol

  Voda - 18,0 g/mol

  Natrijev klorid - 58,5 g/mol