Išči

  Niobij

  cirkonijniobijmolibden

  V

  Nb
  Ta
    

  Nb-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število niobij, Nb, 41
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 5, 5 , d
  Gostota, trdota 8570 kg/m3, 6
  Izgled sivkasto kovinski
  Nb,41.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 92,90638 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 145 (198) pm
  Kovalentni polmer 137 pm
  van der Waalsov polmer ni podatka
  Elektronska konfiguracija [Kr]4d4 5s1
  e- na energijski nivo 2, 8, 18, 12, 1
  Oksidacijska stanja (oksid) 5, 3 (šibko kisel)
  Zgradba mreže Cubic body centered
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 2750 K (4491 °F)
  Vrelišče 5017 K (8571 °F)
  Molarna prostornina 10,83 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 696,6 kJ/mol
  Talilna toplota 26,4 kJ/mol
  Parni tlak 0,0755 Pa pri 2741 K
  Hitrost zvoka 3480 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,6 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 265 J/(kg · K)
  Električna prevodnost 6,93 106/(m&middotohm)
  Toplotna prevodnost 53,7 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 652,1 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1380 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2416 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 3700 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 4877 kJ/mol
  6. ionizacijski potencial 9847 kJ/mol
  7. ionizacijski potencial 12100 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  91Nb {sint.} 680 let ε 1,253 91Zr
  92Nb {sint.} 3,47 E7 let β-
  ε
  0,356
  2,006
  92Mo
  92Zr
  93Nb 100 % Nb je stabilen z 52 nevtroni
  Meta {sint.} 16,13 let IT 0,031  
  94Nb {sint.} 20,300 let β- 2,045 94Mo
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Nióbij, nekdaj imenovan kolúmbij, je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Nb in atomsko število 41. To redko, mehko, sivo, kovno prehodno kovino je moč najti v niobitu in se uporablja v zlitinah. Najpomembnejše so zlitine za izdelavo specialnih jekel in za povečanje trdnosti varjenih spojev. Niobij so najprej odkrili v kolumbitu (zdaj imenovanem niobit) in ga najprej poimenovali po tem mineralu.

  Nahajališča

  Ta element nikoli ne nastopa prost, pač pa se pojavlja v niobitu (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6, niobit-tantalit [(Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6], pirokloru (NaCaNb2O6F), in evksenitu [(Y, Ca, Ce, U, Th)(Nb, Ta, Ti)2O6]. Minerali, ki vsebujejo niobij, pogosto vsebujejo tudi tantal. Odkrili so, da so velika nahajališča niobija povezana s karbonatiti (ogljiko-silikatnimi skalami) in kot sestavina piroklora. Glavni proizvajalki koncentratov niobijevih mineralov sta Brazilija in Kanada, obsežna nahajališča rude so tudi v Nigeriji, DR Kongo in Rusiji.

  Zunanje povezave