Išči

  Oktaedrska simetrija

  točkovne grupe v treh razsežnostih
  Sphere symmetry group cs.png
  involucijska simetrija
  Cs, [1], (*)
  Sphere symmetry group c3v.png
  ciklična simetrija
  Cnv, [n], (*nn)
  Sphere symmetry group d3h.png
  diedrska simetrija
  Dnh, [n,2], (*n22)
  poliedrska grupa, [n,3], (*n32)
  Sphere symmetry group td.png
  tetraedrska simetrija
  Td, [3,3], (*332)
  Sphere symmetry group oh.png
  oktaedrska simetrija
  Oh, [4,3], (*432)
  Sphere symmetry group ih.png
  ikozaedrska simetrija
  Ih, [5,3], (*532)
  Osnovna domena oktaedrske simetrije.
  Kocka je najbolj znana oblika z oktaedrsko simetrijo.
  Oktaedrska vrtilna grupa O z osnovno domeno

  Oktaedrska simetrija je simetrija pravilnega oktaedra. To je simetrija, ki ohranja orientacijo. Ima red simetrije enak 48, kar vključuje tudi preslikave, ki vključujejo zrcaljenje in vrtenje. Kocka ima enako skupino simetrij, ker je dualno telo oktaedra.

  Vsebina

  Podrobnosti

  Kiralna in polna (akiralna) oktaederska simetrija so točkovne grupne simetrije ali simetrije na sferi z največjo simetrijskimi grupami, ki so primerljive s translacijsko simetrijo. So med kristalne točkovne grupe kubičnega kristalnega sistema.

  Kiralna oktaederska simetrija

  O, 432 ali [4,3]+ reda 24 so kiralni oktaedersko simetrijo ali vrtilno oktaedersko simetrijo. Ta grupa je podobna kiralni tetraedrski simetriji T, toda C2 postanejo osi C4 ter šest dodatnih osi C2 s srednjimi točkami robov kocke. Td im O sta izomorfni kot abstraktni grupi, obe odgovarjata S4, ki je simetrijska grupa za štiri objekte. Td je unija T in množice, ki jo dobimo tako, da kombiniramo vsak element O \ T z inverzijo. O je vrtilna grupa kocke in pravilnega oktaedra.

  Podgrupe kiralne oktaederske simetrije

  Schönfliesova
  notacija
  Coxeterjeva
  notacija
  notacija
  orbifold
  Hermann
  Mauguinova
  notacija
  Order indeks Odnosi med grupami
  O [4,3]+ 432 432 24 1 Chiral octahedral subgroup tree sl.png
  T [3,3]+ 332 23 12 2
  D4 [4,2]+ 422 422 8 3
  D3 [3,2]+ 322 322 6 4
  D2 [2,2]+ 222 222 4 6
  C4 [4]+ 44 4 4 6
  C3 [3]+ 33 3 3 8
  C2 [2]+ 22 2 2 12
  S1 [ ]+ 11 1 1 24

  Konjugirani razredi

  Akiralna oktaederska simetrija

  Dual Cube-Octahedron.svg
  Telo kocka-oktaeder.
  Disdyakisdodecahedron.jpg
  Vsaka stranska ploskev tega disdiakisnega dodekaedra je osnovna domena
  Sphere symmetry group oh.png
  Oktaedrska grupa Oh z osnovno domeno

  Z 4-kratnimi osmi kot koordinatnimi osmi je osnovna domena Oh dana z 0 ≤ xyz. Za objekte s to simetrijo je značilen del objekta v osnovni domeni, kot je na primer kocka je dana z z = 1 in za oktaeder z x + y +z =1.

  Podgrupe polne oktaederske simetrije

  Schönfliesova
  notacija
  Coxeterjeva
  notacija
  notacija
  orbifold
  Hermann
  Mauguinova
  notacija
  red indeks odnosi med podgrupami
  Oh [4,3] *432 m3m 48 1 oktaedrske podgrupe
  O [4,3]+ 432 432 24 2
  Td [3,3] *332 43m 24 2
  Th [4,3+] 3*2 m3 24 2
  D4h [4,2] *422 4/mmm 16 3
  T [3,3]+ 332 23 12 4
  D3d [2+,6] 2*3 3m 12 4
  D2d [2+,4] 2*2 42m 8 6
  D4 [4,2]+ 422 422 8 6
  C4h [4+,2] 4* 4/m 8 6
  C4v [4] *44 4mm 8 6
  D2h [2,2] *222 mmm 8 6
  D3 [3,2]+ 322 32 6 8
  C3v [3] *33 3m 6 8
  S6 [2+,6+] 3 6 8
  D2 [2,2]+ 222 222 4 12
  C2h [2,2+] 2* 2/m 4 12
  C2v [2] *22 mm2 4 12
  C4 [4]+ 44 4 4 12
  S4 [2+,4+] 8 4 12
  C3 [3]+ 33 3 3 16
  C2 [2]+ 22 2 2 24
  S2 [2+,2+] × 1 2 24
  Cs [ ] * 2 or m 2 24
  C1 [ ]+ 11 1 1 48

  Konjugirani razredi

  Oktaederska simetrija Bolzove ploskve

  V teoriji Riemannove ploskve se včasih [[Bolzova ploskev imenuje Bolzova krivulja. Dobimo jo kot košato dvojno pokrivalo Riemannove sfere z delitvijo na množico oglišč pravilnega včrtanega oktaedra. Njegove grupe avtomorfizma hipereliptično vključevanje, ki razpade v dva dela , ki se prekrivata. Kvocient z redom podgrupe 2, ki je generirana s hipereliptičnim vključevanjem nam da natančno grupo simetrij oktaedra. Med mnogimi pomembnimi lastnostmi Bolzovih ploskev je lastnost, ki nam da največjo sistolo med vsemi hiperboličnimi ploskvami, z rodom 2.

  Telesa z oktaedersko kiralno simetrijo

  Skupina Ime Slika Stranske ploskve Robovi Oglišča
  arhimedsko telo prirezana kocka Snubhexahedronccw.jpg 38 60 24
  Catalanovo telo petstrani ikozitetraeder Pentagonalicositetrahedronccw.jpg 24 60 38

  Telesa s polno oktaedersko simetrijo

  Skupina teles Ime Slika Stranske ploskve Robovi Oglišča
  platonsko telo kocka Hexahedron (cube) 6 12 8
  oktaeder Octahedron 8 12 6
  arhimedsko telo kubooktaeder Cuboctahedron.jpg 14 24 12
  prisekana kocka Truncatedhexahedron.jpg 14 36 24
  prisekan oktaeder Truncatedoctahedron.jpg 14 36 24
  rombikubooktaeder Rhombicuboctahedron.jpg 26 48 24
  prisekani kubooktaeder Truncatedcuboctahedron.jpg 26 72 48
  Catalanovo telo rombski dodekaeder Rhombicdodecahedron.jpg 14 24 12
  triakisni oktaeder Triakisoctahedron.jpg 24 36 14
  tetrakisni heksaeder Tetrakishexahedron.jpg 24 36 14
  deltoidni ikozitetraeder Deltoidalicositetrahedron.jpg 24 48 26
  disdiakisni dodekaeder Disdyakisdodecahedron.jpg 48 72 26
  pravilni
  sestav
  poliedrov
  stela oktangula Stella octangula.png 8 12 8
  kocka in oktaeder Compound of cube and octahedron.png 14 24 14

  Glej tudi

  Zunanje povezave