Išči

  Orbitala

  Elektronske orbitale

  Elektroni se gibljejo okoli jedra v elektronski ovojnici, znotraj katere so prostori, ki jih imenujemo orbitale. Elektronska orbitala je matematično izračunano območje, znotraj katerega se s 95 % verjetnostjo nahaja elektron. Elektron se v 5% lahko nahaja tudi izven tega področja.

  V atomih, kjer je prisotnih več elektronov, se le ti razvrstijo v več orbital, glede na njihov energijski nivo. V vsaki orbitali sta lahko največ dva elektrona, ki se med seboj razlikujeta po smeri vrtenja okoli lastne osi (ločita se po spinu). Orbitale pa se razlikujejo tako po obliki (s-orbitale so okrogle, p-orbitale so iz dveh delov in d-orbitale iz štirih delov), kot po velikosti (1s je manjša od 2s, ta pa od 3s).

  Za vse orbitale z istim glavnim kvantnim številom pravimo, da pripadajo isti lupini (npr. 3s, 3p, 3d).

  Za zgradbo elektronske ovojnice so pri posameznih skupinah elementov značilne naslednje orbitale, kamor se razvrščajo elektroni:

  Elektronska konfiguracija je razporeditev elektronov po orbitalah. V orbitali sta po dva elektrona, ki se razlikujeta po spinu oziroma smeri vrtenja.

  Elektronska konfiguracija arzena je npr.: [Ar]3d10 4s2 4p3

  Kjer pomeni [Ar] elektronsko konfiguracijo argona, katero imajo vsi elementi periodnega sistema do kriptona, 3d10 4s2 4p3 pa je značilna Elektronska konfiguracija zadnjih orbital samo za arzen. e- p+n+ so orbitale razdeljene

  Mesto elektrona v elektronski ovojnici določimo tudi, tako da razporedimo elektrone po lupinah.

  Razporeditev elektronov po lupinah

  Razporeditev elektronov po lupinah je postopek s katerim računsko ugotovimo razporeditev elektronov (e-) elementov glavnih skupin v periodnem sistemu.

  Perioda v kateri leži element nam pove koliko lupin ima element, skupina pa število elektronov v zadnji lupini (izjema je helij). Preostale periode, razen predzadnjih dveh popolno napolnimo. Največje možno število elektronov, ki jih lahko razporedimo v posamezno lupino izračunamo s formulo 2n2, pri čemer je spremenljivka n vrstno število skupine. Predzadnji lupini pa zapolnimo s kombinacijami številk 2, 8, 18 in 32. Vsota vseh elektronov je enaka vrstnemu številu elementa.

  Primer:

  1. 87Fr - vrstno število
  2. 87Fr (_, _, _, _, _, _, _) - število lupin (vrstno število periode)
  3. 87Fr (_, _, _, _, _, _, 1) - število e- v zunanji lupini (vrstno število skupine)
  4. 87Fr (2, 8, 18, 32, _, _, 1) - polnjenje vseh lupin razen predzadnjih dveh (2n2)
  5. 87Fr (2, 8, 18, 32, 18, 8, 1) - polnjenje predzadnjih dveh lupin (kombinacija števk - notranja lupina ima večje število e-)
  Razporeditev po lažjem načinu
  perioda\skupina I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
  1. H
  (1)
  He
  (2)
  2. Li
  (2, 1)
  Be
  (2, 2)
  B
  (2, 3)
  C
  (2, 4)
  N
  (2, 5)
  O
  (2, 6)
  F
  (2, 7)
  Ne
  (2, 8)
  3. Na
  (2, 8, 1)
  Mg
  (2, 8, 2)
  Al
  (2, 8, 3)
  Si
  (2, 8, 4)
  P
  (2, 8, 5)
  S
  (2, 8, 6)
  Cl
  (2, 8, 7)
  Ar
  (2, 8, 8)
  4. K
  (2, 8, 8, 1)
  Ca
  (2, 8, 8, 2)
  Ga
  (2, 8, 18, 3)
  Ge
  (2, 8, 18, 4)
  As
  (2, 8, 18, 5)
  Se
  (2, 8, 18, 6)
  Br
  (2, 8, 18, 7)
  Kr
  (2, 8, 18, 8)
  5. Rb
  (2, 8, 18, 8, 1)
  Sr
  (2, 8, 18, 8, 2)
  In
  (2, 8, 18, 18, 3)
  Sn
  (2, 8, 18, 18, 4)
  Sb
  (2, 8, 18, 18, 5)
  Te
  (2, 8, 18, 18, 6)
  I
  (2, 8, 18, 18, 7)
  Xe
  (2, 8, 18, 18, 8)
  6. Cs
  (2, 8, 18, 18, 8, 1)
  Ba
  (2, 8, 18, 18, 8, 2)
  Tl
  (2, 8, 18, 32, 18, 3)
  Pb
  (2, 8, 18, 32, 18, 4)
  Bi
  (2, 8, 18, 32, 18, 5)
  Po
  (2, 8, 18, 32, 18, 6)
  At
  (2, 8, 18, 32, 18, 7)
  Rn
  (2, 8, 18, 32, 18, 8)
  7. Fr
  (2, 8, 18, 32, 18, 8, 1)
  Ra
  (2, 8, 18, 32, 18, 8, 2)

  Viri

  Glej tudi

  slike o nihanju elektronov