Išči

  Paralelogram

  Paralelogram

  Paralelográm (starogrško παράλληλος: parāllelos - vzporeden + γραμμή: grammē - črta) je geometrijski lik, ki ima obe nasprotni stranici enako dolgi, oziroma skladni.

  Nasprotni stranici sta v paralelogramu vzporedni, nasprotna kota pa merita enako.

  Trirazsežni analogon paralelogramu je paralelepiped.

  Vsebina

  Splošne značilnosti

  oziroma (kosinusni izrek):

  Posebni primeri

  Posebni primeri paralelogramov so:

  Obseg

  Obseg paralelograma je skupna dolžina vseh stranic:

  Ploščina

  Ploščina paralelograma je:

  kjer sta in stranici, in pa ustrezni višini. Višina na stranico a je:

  višina na stranico b:

  Ploščina romba je enaka tudi polovici produkta njegovih diagonal:

  Glej tudi

  Zunanje povezave