Išči

  Romb

  Romb
  Dva romba
  Družina bipiramida
  Vrsta štirikotnik
  Stranice in oglišča 4, 4
  Grupa simetrije D2 (*2)
  Dualni mnogokotnik pravokotnik
  Značilnosti konveksni, izotoksalni
  Romb

  Rómb je v ravninski geometriji štirikotnik z vsemi stranicami enake dolžine, oziroma je enakostranični mnogokotnik s štirimi stranicami. Če je kakšen kot v enakostranem štirikotniku pravi, potem so vsi njegovi koti pravi, in takšen štirikotnik je kvadrat, kjer so tudi stranice pravokotne med seboj. V vsakem rombu sta nasprotni stranici vzporedni. Romb je tako poseben primer paralelograma. Romb je paralelogramu to kar je kvadrat pravokotniku. Romb je tudi poseben primer deltoida, štirikotnika z dvema paroma enakih sosednjih stranic. Nasprotni stranici deltoida nista vzporedni dokler deltoid ni tudi romb. Romb je poseben primer romboida, paralelograma z enakima nasprotnima stranicama in enakima nasprotnima kotoma.

  Vsebina

  Splošne značilnosti

  Romb v ravnini ima pet prostostnih stopenj: eno za obliko, eno za velikost, eno za usmerjenost in dve za lego.

  Diagonali v rombu sta druga na drugo pravokotni. Paralelogram je romb, če sta diagonali med seboj pravokotni. S povezavo srednjih točk stranic lahko tvorimo pravokotnik.

  Naj so A, B, C in D oglišča romba, označena levosučno. Če je vektor iz A v B, velja:

  Zadnja enakost izhaja iz vzporednosti CD in AB. Notranji produkt je:

  ker sta normi AB in BC enaki, in ker je notranji produkt bilinearen in simetričen. Notranji produkt diagonal je enak nič, če sta le pravokotni.

  Obseg

  Obseg je skupna dolžina vseh stranic:

  Ploščina

  Ploščina romba je enaka polovici produkta dolžin njegovih diagonal:

  Ker je romb tudi paralelogram s štirimi enakimi stranicami, je ploščina enaka dolžini stranice, pomnoženi z višino na to stranico:

  kjer je α kot med dvema stranicama v realnem intrervalu (0,π), .

  Ploščina romba je enaka tudi produktu polobsega in polmera včrtane krožnice:

  Izvor besede

  Beseda romb izhaja iz grščine za nekaj kar se vrti. Evklid je rabil besedo ῥόμβος: rómbos - tamburin. Tedaj je moralo biti to glasbilo verjetno romboidne oblike in ne krožne, kot je danes. Njegovi prevajalci menijo, da je beseda izvedena iz grške ρέμβω: rémbo - vrteti se v krogu. Arhimed je rabil izraz »trdni romb« za dva stožca z isto osnovno ploskvijo. Prva sta besedo »romb« uporabila Heron in Papos Aleksandrijski.

  Glej tudi

  Zunanje povezave