Išči

  Seznam prejemnikov Prešernove nagrade

  Seznam prejemnikov Prešernove nagrade.

                1947 1948 1949
  1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

  2019

  2020

  1947

  1948

  1949

  • Maks Samec za znanstvena raziskovanja in za znanstvene rezultate, ki so pomembni za izpolnitev petletnega plana
  • Anton Melik za knjigo Jugoslavija, zemljepisni pregled
  • Feliks Lobe za uspešno izvršitev važnih originalnih konstrukcij ter za ustanovitev in dograditev strojnega instituta
  • Milovan Goljevšček za izvrševanje modelnih poskusov za hidrocentralne, kar je velikega pomena za izvajanje petletnega plana ter za izgradnjo vodogradbenega laboratorija
  • Srečko Brodar za pomembne rezultate odkopavanj paleolitičnih najdišč, zlasti v Betalovem spodmolu pri Postojni
  • Igor Tavčar za učbenik o notranjih boleznih, ki je zidan na avtorjevih lastnih izkušnjah in opažanjih ter vsebuje sodobne pridobitve interne medicine
  • Ciril Kosmač za scenarij Na svoji zemlji
  • Anton Ingolič za roman Pot po nasipu
  • France Bevk za mladinsko povest Tonček
  • Vladimir Levstik za dobre prevode, zlasti za prevod Gogoljevega Tarasa Bulbe ter de Costerja Ulenspiegel in Lam Dobrin
  • France Mihelič za deli: Kolona v snegu, Vaška ječa (likovni deli)
  • France Pavlovec za deli: Sava, Soča (likovni deli)
  • Božidar Jakac za Ilustrativni ciklus XIV. Divizija na Štajerskem
  • Božidar Pengov za kip Odločitev
  • Frančišek Smerdu za kip Franceta Prešerna
  • Jože Plečnik za projekt monumentalne palače Ljudske skupščine LRS ter za vrsto spomenikov NOB pri nas, v Splitu in Kraljevu
  • Branko Gavella za režijo drame Gow-d´Usseaju Globoko so korenine, Turgenjeva Mesec dni na vasi in za režijo Janačkove opere Jenufa
  • Slavko Jan za režijo Cankarjevih Hlapcev
  • Hinko Leskovšek za režijo Musorgskijeve opere Soročinski sejem in Donizettijeve opere Don Pasquale
  • Ivan Cesar za vlogo Berdena v Kranjčevi drami Pot do zločina
  • Stane Sever za vlogo Jermana v Cankarjevih Hlapcih
  • Milan Skrbinšek za vlogo župnika v Cankarjevih Hlapcih
  • Branka Verdonik za vlogo Grudnovke v Cankarjevi drami Za narodov blagor
  • Valerija Heybal za vlogo Tosce v istoimenski Puccinijevi operi in za vlogo Leonore v Beethovnvi operi Fidelio
  • Elza Karlovac za vlogo Jele v Kozinovi operi Ekvinokcij in za vlogo cerkovnice Bugyjevke v Janačkovi operi Jenufa
  • Rudolf Francl za vlogo Maria Cavaradossija v Puccinijevi operi Tosca
  • Ladko Korošec za vlogo Don Pasquala v istoimenski operi Donizettija
  • Samo Smerkolj za vlogo Jevgenija Onjegina v istoimenski operi Čajkovskega
  • Pia Mlakar in Pino Mlakar za Dvorakov balet Cekin ali gosli in Soročinski sejem
  • Anton Neffat za dirigiranje oper - Čajkovski: Jevgenij Onjegin, Puccini: La Boheme - ter za uspešno umetniško vodstvo mariborske Opere
  • Ernest Franz za inscenacije: B.Kreft: Krajnski komedijanti, Sheridan: Šola za obrekovanje in Beethoven: Fidelio
  • Viktor Molka za inscenacije: Cankar: Hlapci, Donizetti: Don Pasquale, Kranjec: Pot do zločina, Musorgski: Soročinski sejem
  • Marijan Lipovšek za Simfonijo I. stavek
  • Uroš Krek za Koncert za violino in orkester
  • Jakov Cipci za dirigiranje orkestra Slovenske filharmonije
  • Rado Simoniti za dirigiranje in organizacijo zbora Slovenske filharmonije
  • Anton Trost za izvedbo klavirskih koncertov

  1950

  • Maks Samec za uspešno delo za proizvodnjo metalurgičnega koksa iz domačega premoga
  • Fran Ramovš za znanstveno in znanstveno organizacijsko delo pri Slovenskem pravopisu
  • Jakob Šolar, Rudolf Kolarič, Anton Bajec, Mirko Rupel, Matej Šmalc za znanstveno delo pri Slovenskem pravopisu
  • Božidar Lavrič za delo pri organizaciji popolne medicinske fakultete v
  • Pavel Lunaček za organizacijo ginekološke klinike v Ljubljani
  • Janko Sketelj za organizacijo in delo Instituta za zdravstveno hidrotehniko, zlasti v kemičnem in hidrobiološkem laboratoriju tega instituta
  • Svetko Lapajne za priročnik o izvajanju statičnih računov pri železobetonskih gradnjah (Krossova metoda)
  • Branko Žnideršič za priročnika o praktični in enostavni metodi za trasiranje komunikacij
  • France Kidrič za celoživljenjsko literarnozgodovinsko delo
  • Prežihov Voranc za zbirko Solzice
  • Anton Sovre za prevod Homerjeve Iliade
  • Boris Ziherl za razpravo o Francetu Prešernu
  • Mira Puc za dramo Ogenj in pepel
  • Lucijan Marija Škerjanc za Kantato za soliste, zbor in orkester Sonetni venec
  • Gabrijel Stupica za olje Pred sprevodom
  • Ivan Zajec za celoživljenjsko kiparsko delo
  • Boris Kalin za spomenik narodnoosvobodilni borbi na Vrhniki
  • Gojmir Anton Kos za olje Avtoportret
  • Tine Kos za kipe: Žanjica, Delavski par in Dekle z vrčem
  • Božo Pengov za spomenik talcem v Šentvidu
  • Zlata Gjungjenac za kreacijo Traviate v istoimenski Verdijevi operi in za kreacijo Jenufe v istoimenski Janačkovi operi
  • Mihaela Šarič za vlogo Regan v Shakespearovem Kralju Learu
  • Marija Vera za vlogo Kate v Millerjevi drami Vsi moji sinovi
  • Pavle Kovič za vlogo Komarja v Cankarjevih Hlapcih ter za vlogo Kozme v Calderona de la Barce Dama škrat
  • Jože Tiran za umetniško recitacijo Cankarjeve Bele krizanteme
  • Stanislav Polik za vlogo Marka v Hristićevi Ohridski legendi

  1951

  • Fran Saleški Finžgar za življenjsko delo
  • Mile Klopčič za prevod Puškinovih pesmi
  • France Koblar za dosedanje delo na področju gledališke kulture, literarne zgodovine in kritike
  • Anton Melik za razpravo Planine v Julijskih Alpah
  • Pavel Lunaček za knjigo Porodniške operacije
  • Ciril Rekar za organizacijsko in znanstveno delo v metalurškem institutu
  • Roman Poniž za strokovno in organizacijsko delo pri Elektrotehniškem vestniku
  • Julij Betetto za dosedanje umetniško in pedagoško delo (glasba)
  • Mirko Polič za umetniško in organizacijsko življenjsko delo na področju glasbe
  • Demetrij Žebre za umetniško vodstvo mariborske Opere in mariborske filharmonije v letu 1950
  • Friderik Lupša za vlogo Don Kihota v istoimenski operi
  • Marija Vera za pedagoško delo na Akademiji za igralsko umetnost in za vlogo Bernarde Albe
  • Pia Mlakar in Pino Mlakar za izvirne koreografije v letu 1950
  • France Pavlovec za delo, pokazano na retrospektivni razstavi leta 1950

  1952

  • Juš Kozak za dosedanje literarno delo
  • Fran Tratnik za umetniško delovanje, pokazano na retrospektivni razstavi v letu 1951
  • Zbor in Orkester Slovenske filharmonije za koncertno delovanje v letu 1951
  • Vladimir Pavšič - Matej Bor za pesniško zbirko Bršljan nad jezom
  • Vladimir Rijavec za inscenacijo Romea in Julije v mariborski drami
  • Jože Plečnik za dosedanje delo na področju arhitekture
  • Anton Kuhelj za znanstvene razprave Novovrstne statične predstave konstrukcij kril in trupov letal, Prispevek k teoriji prozornosti lupin, Relaksacijske metode pri numeričnem obračunavanju
  • Dušan Lasič za organizacijo znanstvenega dela na Institutu za vakumsko tehniko
  • Svetozar Ilešič za razpravo Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem
  • Ivan Vidav za delo Višja matematika I. in II. del
  • Zlatko Deniša za organizacijo ljudskega knjižničarstva v Celju
  • Srečko Tič za režisersko delo s kolektivom industrijske šole na Jesenicah

  1953

  • Rajko Nahtigal za dosedanje znanstveno delo (jezikoslovje)
  • Maksim Gaspari za dosedanje umetniško delo (slikarstvo)
  • Osip Šest za dosedanje umetniško delo (gledališče)
  • Nada Vidmar za vlogo Violete v Traviati in druge uspele kreacije v letu 1952
  • Samo Hubad in Hinko Leskovšek za dirigiranje in režijo Romea in Julije
  • Lojze Potokar za vlogo Krefla v Kreflih in za druge uspele kreacije v letu 1952
  • Fran Žižek za režijo Sodnika Zalamejskega in za druge uspele režije
  • Uroš Krek za kompozicijo Simfonietta
  • Metod Badjura za izdelavo kulturnega filma Pomlad v Beli krajini

  1954

  1955

  • Milko Kos za delo Urbarji Slovenskega Primorja (zgodovina)
  • Anton Peterlin za znanstveno delo s področja velemolekul
  • Franc Novak varianta Wertheimove operacije raka na materničnem vratu
  • Ivan Potrč za roman Na kmetih
  • Mira Danilova za vloge Vase Železnove M. Gorkega, matere v Stekleni menažeriji T. Williamsa in v Filomeni Marturano E. de Filippa
  • France Mihelič za grafični opus

  1956

  • Jovan Hadži za razpravi Morfološki značaj pnevmatofora pri sifonoforah in Nadaljnja raziskovanja o ishiropsalidih (opiliones)
  • Aleš Strojnik za dograditev elektronskega mikroskopa na Tehniški fakulteti v Ljubljani
  • Anton Sovre za prevod Pisma mračnjakov in Platonove trilogije Poslednji dnevi Sokrata
  • Ferdo Kozak za knjigo Popotoval sem v domovino
  • Vilma Bukovec za vlogo Manon v istoimenski Massenetovi operi

  1957

  1958

  • Lojz Kraigher za pomembno pisateljsko udejstvovanje - ob 80.letnici
  • Beno Zupančič za roman Sedmina
  • Marij Pregelj za kompozicijo v mozaiku na stavbi delavskega doma v Trbovljah
  • Lojze Potokar za naslovno vlogo Platona v Poslednjih dnevih Sokrata
  • Samo Hubad za dirigiranje Črnih mask Marija Kogoja v Operi SNG
  • Samo Smerkolj za glavno vlogo Lorenza v Črnih maskah Marija Kogoja
  • Hinko Leskovšek za dramaturško prireditev Črnih mask Marija Kogoja v
  • Edvard Kardelj za delo Razvoj slovenskega narodnega vprašanja
  • Boris Ziherl za delo Književnost in družba

  1959

  1960

  • Fran Albreht za življenjsko literarno delo
  • Riko Debenjak za grafične stvaritve v letu 1959
  • Stojan Batič za kiparski ciklus Rudarji
  • Egon Kunej za dirigentsko in glasbenovzgojno delo
  • Srečko Brodar za delo Črni Kal - nova paleolitska postaja v Slovenskem Primorju

  1961

  1962

  • Julij Betetto za življenjsko delo v slovenski glasbi
  • Niko Kralj za uspehe v industrijskem oblikovanju in arhitekturi
  • France Štiglic za režijo filmov Dolina miru, Deveti krog in Balada o trobenti in oblaku
  • Jože Udovič za pesniško zbirko Ogledalo sanj

  1963

  1964

  1965

  • France Mihelič za umetniško dovršeno idejno zasnovo figuraličnega in scenskega inventarija, namenjenega lutkovni uprizoritvi Maeterlinckove Sinje ptice
  • Vladimir Skrbinšek za igralski umetniški opus v letu 1964
  • Marko Turk za oblikovanje elektroakustičnih instrumentov

  1966

  1967

  • Božo Vodušek za pesniško zbirko Izbrane pesmi
  • Maksim Sedej za slikarska dela, razstavljena leta 1966 v Moderni galeriji v Ljubljani

  1968

  1969

  • Lojze Dolinar za razstavo v Mestni galeriji v Ljubljani leta 1968
  • France Koblar za življenjsko delo na področju literarne umetnosti
  • Elvira Kralj za življenjsko delo v gledališki umetnosti
  • Edo Mihevc za arhitektonsko - urbanistično rešitev kompleksa Lucija
  • Karol Pahor za življenjsko delo na področju glasbene ustvarjalnosti

  1970

  • Mihaela Šarič za življenjsko delo na področju igralske umetnosti
  • Veno Pilon za življenjsko delo na področju slikarstva
  • Partizanski invalidski pevski zbor ob 25-letnici za koncertno izvajanje partizanskih pesmi
  • Stanko Kristl za šolo dr. Franceta Prešerna v Kranju

  1971

  • Vida Juvan za življenjsko delo na področju dramske umetnosti
  • Stane Kregar za življenjsko delo in slikarski opus v zadnjih letih
  • Janko Lavrin za življenjsko delo in za posredovanje slovenskega slovstva v tujini
  • Savin Sever za desetletni opus pomembnih stvaritev na področju arhitekture
  • Lucijan Marija Škerjanc za življenjsko delo na področju glasbene kompozicije

  1972

  1973

  1974

  1975

  1976

  1977

  1978

  1979

  1980

  • Božidar Jakac za bogato razstavno dejavnost zadnjih let in živo likovno navzočnost v slovenskem in jugoslovanskem kulturnem prostoru
  • Slavko Jan za življenjsko delo v Drami slovenskega narodnega gledališča
  • Ciril Kosmač za pisateljski opus

  1981

  1982

  • Zdenko Kalin za življenjsko delo na področju likovnega ustvarjanja
  • Vilma Bukovec za življenjsko delo na področju opernega pevskega poustvarjanja
  • Ciril Zlobec za pesniško zbirko Glas

  1983

  1984

  1985

  • Polde Bibič mojster slovenskega igralstva in slovenske umetniške besede
  • Ivan Minatti za liriko, zbrano v knjigi Prisluškujem tišini v sebi
  • Vilko Ukmar za življenjsko delo (skladatelj)

  1986

  1987

  • Miloš Bonča za življenjsko delo
  • Boris Cavazza za vlogo Doktorja v Velikem briljantnem valčku, Dantona v drami Dantonov primer in Stavrogina v dramatizaciji Besov
  • Pavle Zidar za pripovedne stvaritve

  1988

  1989

  1990

  1991

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  • Veno Taufer za literarni opus
  • Vojko Vidmar za življenjsko delo

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  • Janez Gradišnik, za življenjsko delo na področju književnosti, književnega prevajanja, pisateljevanja in jezikoslovstva
  • Miljenko Licul, za obsežen ustvarjalni opus na področju oblikovanja

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  • Miki Muster, animator, ilustrator, stripar, kipar, novinar in filmski režiser
  • Andrej Brvar, lektor, urednik in pesnik

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  • Stojan Kerbler, fotograf, za življenjsko delo
  • Milko Šparemblek, koreograf in plesalec, za življenjsko delo

  Glej tudi

  Viri