Išči

  Seznam slovenskih podjetij

  Seznam slovenskih podjetij razvrščen po Standardni klasifikaciji dejavnosti (vir razvrščanja je glavna dejavnost registrirana v Poslovnem registru Slovenije, ki se vodi pri AJPES):

  A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

  B Rudarstvo

  C Predelovalne dejavnosti

  D Oskrba z električno energijo, plinom in paro

  E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje

  F Gradbeništvo

  G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil

  H Promet in skladiščenje

  I Gostinstvo

  J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

  K Finančne in zavarovalniške dejavnosti

  L Poslovanje z nepremičninami

  M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

  N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

  O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost

  P Izobraževanje

  Q Zdravstvo in socialno varstvo

  R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

  S Druge dejavnosti