Išči

  Termodinamski sistem

  Termodinámski sistém se termodinamiki imenuje telo ali skupino teles, ki se jih obravnava. Vse ostalo je okolica. Termodinamske sisteme se opisujejo makroskopsko in se pri tem ne ozira na njihovo atomsko zgradbo. Množica značilnosti sistema, potrebnih za termodinamski opis, sestavlja stanje sistema. Ravnovesna termodinamika se ukvarja z ravnovesnimi stanji, to je takimi stanji, pri katerih se s časom nič ne spreminja ne v sistemu, ne v okolici. Ravnovesno stanje sistema je povsem določeno z majhnim številom podatkov, s tako imenovanimi termodinamskimi spremenljivkami. Za opis sistema se potrebuje vsaj dve termodinamski spremenljivki, eno intenzivno in eno ekstenzivno.

  Delitve termodinamskih sistemov

  Glede na to, ali lahko sistem izmenjuje toploto ali snov z okolico, se loči odprte, zaprte in toplotno izolirane sisteme:

  Glede na to, ali sistem sestavlja ena sama snov, npr. en sam kemični element ali ena sama spojina v eni sami fazi, ali pa več, pa se loči:

  Viri