Išči

  Zemljoalkalijska kovina

  Zemljoalkalijske kovine
  Vodik Helij
  Litij Berilij Bor (element) Ogljik Dušik Kisik Fluor Neon
  Natrij Magnezij Aluminij Silicij Fosfor Žveplo Klor Argon
  Kalij Kalcij Skandij Titan (element) Vanadij Krom Mangan Železo Kobalt Nikelj Baker Cink Galij Germanij Arzen Selen Brom Kripton
  Rubidij Stroncij Itrij Cirkonij Niobij Molibden Tehnecij Rutenij Rodij Paladij Srebro Kadmij indij Kositer Antimon Telur Jod Ksenon
  Cezij Barij Lantan Cerij Prazeodim Neodim Prometij Samarij Evropij Gadolinij Terbij Disprozij Holmij Erbij Tulij Iterbij Lutecij Hafnij Tantal (element) Volfram Renij Osmij Iridij Platina Zlato Živo srebro Talij Svinec Bizmut Polonij Astat Radon
  Francij Radij Aktinij Torij Protaktinij Uran (element) Neptunij Plutonij Americij Kirij Berkelij Kalifornij Ajnštajnij Fermij Mendelevij Nobelij Lavrencij Raderfordij Dubnij Siborgij Borij Hasij Majtnerij Darmštatij Rentgenij Kopernicij Nihonij Flerovij Moskovij Livermorij Tenes Oganeson
  IUPAC ime skupine 2
  Ime po elementu berilijeva skupina
  Trivialno ime zemljoalkalijske kovine
  CAS številka skupine
  (ZDA, vzorec A-B-A)
  IIA
  stara IUPAC številka
  (Evropa, vzorec A-B)
  IIA

  ↓ Perioda
  2
  Slika: Kos berilija
  Berilij (Be)
  4
  3
  Slika: Magnezijevi kristali
  Magnezij (Mg)
  12
  4
  Slika: kalcij shranjen pod argonovo atmosfero
  Kalcij (Ca)
  20
  5
  Slika: Stroncij v parafinskem olju
  Stroncij (Sr)
  38
  6
  Slika: Barij shranjen pod argonovo atmosfero
  Barij (Ba)
  56
  7
  Slika: Radij
  Radij (Ra)
  88

  Legenda

  prvobitni
  element iz radioktivnega razpada
  · p · ·

  Zemljoalkalijske kovine so elementi druge skupine periodnega sistema elementov. Mednje spadajo berilij (Be), magnezij (Mg), kalcij (Ca), stroncij (Sr), barij (Ba) in radij (Ra). Skupina se včasih imenuje tudi IIA ali berilijeva skupina.

  Ime so dobile po svojih oksidih, alkalnih zemljah, ki so jih včasih imenovali berilija, magnezija, apno, stroncija in barita. Ti oksidi reagirajo z vodo in dajejo alkalne (bazične) hidrokside. Izraz zemlja so prvi kemiki uporabljali za nekovinske snovi, ki so bile netopne v vodi in obstojne pri segrevanju - lastnosti, ki jih imajo njihovi oksidi. Spoznanje, da zemlje niso elementi, pač pa spojine, pripisujejo Antoineu Lavoisierju, ki jih je v svojem delu Traité Élémentaire de Chimie (Kemijski elementi) leta 1789 imenoval zemeljski elementi, ki tvorijo soli. Kasneje je izjavil, da so alkalijske zemlje verjetno kovinski oksidi in ob tem pripomnil, da gre samo za domnevo. Leta 1808 je Humphry Davy na osnovi Lavoisierjevih idej prvi pridobil vzorce alkalijskih zemeljskih kovin z elektrolizo njihovih talin.

  Zemljoalkalijske kovine so lep primer trendov lastnosti znotraj skupine periodnega sistema, ki se po skupini navzdol homologno spreminjajo. Kovine 2. skupine, izjemi sta berilij in magnezij, intenzivno obarvajo plamen: kalcij opečnato rdeče, stroncij škrlatno rdeče, barij zeleno in radij karminsko rdeče.

  Elektronske konfiguracije elementov 2. skupine so prikazane v naslednji preglednici:

  Z Element Število elektronov/ovojnica
  4 Berilij 2, 2
  12 Magnezij 2, 8, 2
  20 Kalcij 2, 8, 8, 2
  38 Stroncij 2, 8, 18, 8, 2
  56 Barij 2, 8, 18, 18, 8, 2
  88 Radij 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2

  Vse zemljoalkalijske kovine imajo na zunanji (valenčni) obli po dva elektrona, ki jih z lahkoto oddajo in s tem dosežejo energijsko bolj ugodno stanje s polno predzadnjo oblo, pri tem pa iz njih nastanejo ioni z nabojem 2+.

  Vse elementi iz 2. skupine so srebrno obarvane kovine, ki z lahkoto reagirajo s halogeni in tvorijo ionske soli. Z vodo ne reagirajo tako burno kot alkalijske kovine in tvorijo močno bazične hidrokside. Natrij in kalij, na primer, reagirata z vodo že pri sobni temperaturi, medtem ko magnezij reagira samo s paro, kalcij pa z vročo vodo:

  Mg + 2H2O (para) → Mg(OH)2 + H2

  Berilij je izjema, ki ne reagira niti z vodo niti s paro in ne tvori ionskih, ampak kovalentne halogenide.

  Vsebina

  Primerjava z alkalijskimi kovinami

  Zemljoalkalijske kovine so precej podobne alkalijskim kovinam. Glavna razlika med njimi je v elektronski konfiguraciji ns2 (alkalijske kovine imajo konfiguracijo ns1). Imajo torej dva valenčna elektrona, ki lahko tvorita kovinske ali ionske vezi. Kovine 2. skupine imajo višja tališča in vrelišča ter višjo gostoto in trdoto kot alkalijske kovine.

  Drugi valenčni elektron je za primerjavo kemijskih lastnosti z alkalijskimi kovinami zelo pomemben, ker je na istem energijskim podnivoju kot prvi. Zef je zato mnogo večji, to pa pomeni, da imajo elementi 2. skupine manjše atomske polmere in mnogo višje ionizacijske energije kot elementi 1. skupine. Kovine 2. skupine kljub višji ionizacijski energiji tvorijo ionske spojine s kationi 2+. Berilij se obnaša drugače, ker za odstranitev valenčnih elektronov potrebuje znatno več energije. Berilij zato ne tvori kationa Be2+, ampak se veže s polarno kovalentno vezjo.

  Berilij

  Berilij se obnaša povsem drugače kot druge zemljoalkalijske kovine in nekako ne spada v 2. skupino elementov. Če bi obstajal Be2+ ion, bi zaradi visoke gostote naboja močno polariziral elektronske oblake v svoji bližini in povzročil obsežno prekrivanje elektronskih obel. Vse berilijeve spojine imajo kovalentne vezi in celo BeF2, ki je najbolj ionska berilijeva spojina, ima nizko tališče in majhno električno prevodnost taline.

  Biološka nahajališča

  Lastnosti

  Fizikalne lastnosti

  Najpomembnejše fizikalne lastnosti zemljoalkalijskih kovin so zbrane v naslednji preglednici:

  Element Tališče (K) Vrelišče (K) Gostota (kg/m³) Mohsova trdota Električna prevodnost (S/m)
  Berilij 1551,15 ~2750 1848 5,5 31,3 · 106
  Magnezij 923 1380 1738 2,5 22,6 · 106
  Kalcij 1115 1757 1550 1,75 29,8 · 106
  Stroncij 1050 1655 2630 1,5 7,62 · 106
  Barij 1000 1913 3620 1,25 3 · 106
  Radij 973 2010 5500 2,3 ?

  Kemijske reakcije

  Kjer ni omenjeno drugače, so Me vsi elementi 2. skupine.

  2Me + O2 → 2MeO
  Barij tvori tudi barijev peroksid (Ba2+(O-O)2-).
  Me + H2 → MeH2
  Nastali hidridi imajo ionsko zgradbo.
  Me + 2H2O → Me(OH)2 + H2
  Me + X2 → MeX2

  Reaktivnost elementov opazno raste z naraščajočim vrstnim številom:

  Spojine

  MgO v prahu

  Berilij tvori kovalentne spojine, vsi ostali elementi pa ionske spojine, v katerih nastopajo kot Me2+ ioni. Najpomembnejše spojine so prikarane v naslednji preglednici:

  Berilij Magnezij Kalcij Stroncij Barij
  Oksidi BeO MgO CaO SrO BaO
  Hidroksidi Be(OH)2 Mg(OH)2 Ca(OH)2 Sr(OH)2 Ba(OH)2
  Fluoridi BeF2 MgF2 CaF2 SrF2 BaF2
  Kloridi BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2
  Sulfati BeSO4 MgSO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4
  Karbonati BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 BaCO3
  Nitrati Be(NO3)2 Mg(NO3)2 Ca(NO3)2 Sr(NO3)2 Ba(NO3)2
  Sulfidi BeS MgS CaS SrS BaS

  Posebne spojine

  Kalcijev karbid
  CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
  BaO2 + H2SO4 → BaSO4 + H2O2

  Trdota vode

  Trdoto vode povzročajo v vodi raztopljeni kalcijevi in magnezijevi hidrogenkarbonati. Ogljikov dioksid iz zraka se raztaplja v vodi, tako da nastane šibka ogljikova kislina, ki pri pronicanju skozi zemeljske sklade raztaplja apnenec in dolomit:

  CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(g) ↔ Ca(HCO3)2(aq)

  Reakcija je reverzibilna: pri segrevanju vode se topnost CO2 zmanjša, zato se ravnotežje poruši in pomakne v levo in na steni posode se začneta izločati kalcijev in magnezijev karbonat kot vodni kamen.

  Nahajališča

  V zemeljski skorji je 4,16 % zemljoalkalijskih kovin. V tej količini je

  Elementi se pojavljajo predvsem kot silikati, karbonati in sulfati.

  Berilijevi dragi kamni

  Berilij tvori kakšnih trideset mineralov, ki spadajo med drage oziroma poldrage kamne:

  Viri